AUTUMN GIANT

type: WHITE SEEDLESS
flavor: NEUTRAL SWEET
berry size: 20-24mm
brix: 16-18%

Autumn Giant

 

autumn giant

Mid-seasonwhiteseddless.
Big buncheswithgreen-whiteberries, big size.
Extremlyproductivevariety

PRODUCTION
autumn giant

seedless